Splošni pogoji uporabe poslovno - informacijskega sistema nan (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo razmerja med imetnikom avtorskih pravic programske rešitve nan na eni strani in uporabniki na drugi strani ter pogoje uporabe programske rešitve nan (v nadaljevanju: programska rešitev nan oz. krajše nan).

Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode programske opreme nan je podjetje nanosoft d.o.o., Ljubljanska cesta 37d, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: nanosoft).

Vsak uporabnik lahko uporablja programsko rešitev nan skladno z objavljenimi splošnimi pogoji. Nepooblaščena uporaba programske rešitve nan ali uporaba v nasprotju s Splošnimi pogoji predstavlja kršitev avtorskih pravic nanosoft-a.

Izrazi (I.)

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 1. Uporabnik je fizična oseba, ki se v nan-u identificira z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom, elektronskim potrdilom ali drugimi predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, se strinja in sprejema te splošne pogoje in uporablja programsko rešitev nan v poslovne namene v imenu in/ali za račun naročnika ali organizacije.
 2. Licenca je pravica do uporabe programske rešitve nan za eno vzpostavljeno sejo oz. enega sočasnega uporabnika glede na omejitve, ki jih določa vrsta licence in ti splošni pogoji.
 3. Vrsta licence je opredelitev nabora funkcij programske rešitve nan in/ali števila sočasnih uporabnikov.
 4. Naročnik je poslovni subjekt, ki sklene pogodbo o vzdrževanju in/ali gostovanju programske opreme nan in se zaveže plačevati naročnino.
 5. Organizacija je poslovni subjekt, katerega delovanje je podprto preko uporabe programske rešitve nan.
 6. Licenčna pogodba je pogodba o vzdrževanju in gostovanju, s katero nanosoft kot dajalec licence na naročnika prenese licenco.
 7. Funkcionalnost je del programske rešitve nan, ki pomeni zaključeno celoto opravil, ki so potrebne zato, da se v skladu s pravili stroke izvede določeno računovodsko ali poslovno opravilo, npr. zaključek blagajne, izdaja storno računa, pregled prodaje.
 8. Vzdrževanje je znesek, ki ga mora naročnik plačevati za koriščenje licenc programske rešitve nan.
 9. Podpora uporabnikom je storitev, ki omogoča komunikacijo med uporabniki in nanosoft-om.

Avtorske pravice (II.)

 1. Imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na nan-u in izvorne kode programske rešitve nan je nanosoft. Nan je blagovna znamka za programsko opremo, katere imetnik je nanosoft.
 2. S sprejetjem splošnih pogojev uporabnik in naročnik pridobita pravico do uporabe programske rešitve nan v skladu s splošnimi pogoj.

Pogoji uporabnika (III.)

 1. Uporabnik je dolžan pred uporabo programske rešitve nan sprejeti splošne pogoje.
 2. Pred prvo uporabo programske rešitve nan je uporabnik dolžan izvesti postopek registracije, v katerem se identificira in sprejme splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Sprejemam splošne pogoje uporabe programske rešitve nan«.
 3. Uporabnik se s sprejemom splošnih pogojev strinja in sprejema splošne pogoje, ki so veljavni ob redni uporabi programske rešitve nan. Dolžnost in pravica uporabnika je, da preveri veljavne splošne pogoje in v primeru, ko se s pogoji ne strinja, takoj preneha z uporabo programske rešitve nan in o tem obvesti nanosoft.
 4. Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo programske rešitve nan in so objavljeni na spletnih straneh www.nanosoft.si ter opredeljujejo najmanj:
  (1) dostop do interneta (v primeru uporabe različice za tablične računalnike, ta ni nujno potreben celoten čas uporabe. Časovne omejitve so pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti oddaje dokumentov na FURS)
  (2) programsko in strojno opremo za uporabo interneta
  (3) dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih funkcij v nan-u
  (4) identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in za uporabo programske rešitve nan
 5. Ob dostopu do programske rešitve nan se uporabnik identificira z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom, izdanim s strani nanosoft-a ali na spletni strani www.nanosoft.si.
 6. Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3.4 Splošnih pogojev. Nanosoft ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki niso sestavni del pogojev uporabnika programske rešitve nan.
 7. Nanosoft ne jamči za pravilno in varno delovanje programske rešitve nan, v kolikor uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.4 Splošnih pogojev.

Sklenitev licenčne pogodbe in koriščenje licence (IV.)

 1. Licenčna pogodba je sklenjena, ko uporabnik, ki je zastopnik poslovnega subjekta, v imenu poslovnega subjekta izbere vrsto licence in sprejme splošne pogoje. Na predlog uporabnika ali osebe, ki je zastopnik poslovnega subjekta, ki sta predhodno sprejela splošne pogoje, lahko tudi nanosoft v imenu poslovnega subjekta izbere vrsto licence. V tem primeru je licenčna pogodba sklenjena z dnem, ko nanosoft izbere vrsto licence.
  Licenčna pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Ob sklenitvi licenčne pogodbe postane poslovni subjekt v zadevah, ki jih opredeljujejo splošni pogoji, naročnik.
 2. Uporabnik, ki je izbral vrsto licence, postane administrator naročnika. V primeru, ko vrsto licence v imenu poslovnega subjekta izbere nanosoft, postane administrator naročnika uporabnik, ki ga določi uporabnik ali oseba, ki je predlagala, da nanosoft v imenu poslovnega subjekta izbere vrsto licence.
 3. Administrator naročnika je tisti uporabnik, za katerega se šteje, da vse aktivnosti v nan-u izvaja s pooblastili naročnika.
 4. S sklenitvijo licenčne pogodbe z nanosoft-om naročnik pridobi licenco.
 5. Naročnik licenco koristi preko uporabnika, ki je določen za administratorja naročnika.
  Administrator naročnika ima pravico, da drugim uporabnikom omogoči koriščenje licence naročnika, vendar le v okviru uporabe za potrebe naročnika.
  Na predlog administratorja naročnika ali osebe, ki je zastopnik poslovnega subjekta, lahko nanosoft v imenu poslovnega subjekta za administratorja naročnika določi drugega uporabnika.

Uporaba (V.)

 1. Uporaba programske rešitve nan je plačljiva. Za koriščenje licence mora naročnik plačevati mesečno licenčnino. Naročnik in nanosoft podpišeta pogodbo o licenčnini.
 2. Vzdrževanje je določeno s cenikom, ki ga sprejme nanosoft. Cenik je objavljen na spletni strani www.nanosoft.si. Nanosoft s cenikom določi tudi ceno dodatnih storitev ali dostopov za uporabo programske rešitve nan.
 3. Nanosoft ima pravico spremeniti cenik upoštevajoč tržne razmere in gibanje cen. Nanosoft spremembo cenika napove vsaj 30 dni pred spremembo.
 4. Zavezanec za plačilo naročnine je naročnik. Naročniku račun za licenčnino izstavi nanosoft. Naročnik je dolžan naročnino plačati v roku 8 dni od izdaje računa.
 5. V primeru, da naročnik s plačilom naročnine zamuja več kot 30 dni, nanosoft onemogoči koriščenje licence naročnika kateremukoli uporabniku. V tem primeru nobeden uporabnik ne bo mogel koristiti funkcionalnosti programske opreme nan, ki jih je uporabljal na podlagi podpisane pogodbe o licenčnini.
  Nanosoft lahko ponovno omogoči koriščenje licence naročnika, ko naročnik poravna zapadle obveznosti iz naslova pogodbe o licenčnini, ki se obračuna po ceniku.

Nedovoljeni nameni uporabe nan (VI.)

 1. Naročniki in uporabniki lahko uporabljajo programsko rešitev nan samo za vodenje poslovnih in računovodskih podatkov poslovnih subjektov. Vsak drugačen namen uporabe programske rešitve nan je prepovedan oz. potrebuje pisno soglasje nanosoft-a.
 2. Pri uporabi Programske rešitve nan je izrecno prepovedano:
  (1) onemogočati ali ovirati druge uporabnike pri njihovi uporabi programske rešitve nan
  (2) objavljati, prenašati, razpošiljati ali razpečevati kakršnekoli informacije, teme ali gradiva, ki so nezakonita, lažna, nespodobna, žaljiva, opolzka ali širijo rasno, spolno ali kakršnokoli drugo nestrpnost
  (3) objavljati reklamna sporočila, prošnje, verižna pisma, piramidne sheme, investicijske priložnosti ali sheme oziroma kakršnakoli drugačna oglasna obvestila
  (4) zlorabljati, ogrožati ali kako drugače kršiti pravice drugih
  (5) prenašati drugim vsebine programske rešitve nan, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, ali kako drugače omogočati dostop do teh vsebin, razen če je takšno prenašanje ustrezno dogovorjeno z nanosoft-om
  (6) uporabljati gradiva ali informacije, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek programske rešitve nan, na način, ki kakorkoli krši avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge pravice nanosoft, drugih pridobiteljev licence, uporabnikov ali tretjih oseb,
  (7) prenašati v programski rešitvi nan datoteke in druge vsebine, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, pokvarjene datoteke ali drugo podobno programsko opremo ali podatke, ki lahko škodujejo delovanju programske rešitve nan, opremi, na kateri ali s pomočjo katere deluje programska rešitev nan ali opremi uporabnikov,
  (8) namerno ali nenamerno na kakršenkoli način škodovati nanosoft-u, npr. s poskusi napadov na strežnik in drugimi dejanji, katerih posledica bi lahko bilo slabše delovanje, napačno delovanje, omejeno delovanje ali nedelovanje programske rešitve nan,
  (9) iz programske rešitve nan na različne načine zbirati informacije o naročnikih, organizacijah in/ali uporabnikih,
  (10) ustvarjati ali uporabljati lažne identitete za namene zavajanja drugih, predvsem nanosoft-a in podpore uporabnikom,
  (11) uporabljati, prenašati ali drugače kopirati in ponujati (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam imenike ali kakršnekoli druge podatke o naročnikih, organizacijah in/ali uporabnikih ali podatke o uporabi programske rešitve nan,
  (12) brez pisnega dovoljenja nanosoft zbirati informacije ali uporabljati informacije o uporabljeni tehnologiji, izvedenih zamislih, uporabljenih pristopih in kakršnihkoli drugih vsebinah programske rešitve nan, ki bi se lahko uporabile v drugih komercialnih ali nekomercialnih storitvah ali izdelkih.

Delovanje programske rešitve nan (VII.)

 1. Nanosoft zagotavlja nemoteno delovanje programske rešitve nan, razen v primerih:
  (1) nedelovanja strojne opreme uporabnika ali v kateregakoli drugem primeru, ko uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz poglavja »3 Pogoji uporabnika«,
  (2) vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) v nan-u,
  (3) nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje programske rešitve nan ali kako drugače povezane z delovanjem programske rešitve nan,
  (4) nedelovanja internetnih povezav,
  (5) višje sile.
 2. Nanosoft se zaveže vse uporabnike in naročnike obveščati o predvidenih posegih na programski opremi in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. Nanosoft se zaveže vse predvidene posege praviloma opravljati med delovnimi dnevi v času med 20:00 uro in 6:00 uro in med nedelovnimi dnevi v času med 16:00 uro in 8:00 uro. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta praviloma napovedana na spletni strani www.nanosoft.si ali po drugih možnih komunikacijskih kanalih.

Skladnost programske rešitve nan z zakonodajo in nadgrajevanje (VIII.)

 1. Nanosoft se zavezuje zagotavljati skladnost funkcij nan z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih programska rešitev nan podpira oziroma predvideva.
 2. Nanosoft se zaveže spremljati predpise in nadgrajevati funkcije nan spremembam predpisov.

Pomoč uporabnikom (IX.)

 1. Uporabniki, ki imajo podpisano licenčno pogodbo za naročnino, so upravičeni do pomoči pri uporabi programske rešitve nan, v skladu s pogodbo o licenčnini.
 2. Nanosoft nudi pomoč v zvezi z delovanjem programske rešitve nan preko interne podpore uporabnikom med delovniki od 8:00 do 16:00 ure za licenčnino Pro, ter med 6:00 in 24:00 za licenčnino Enterprise.
  Komunikacija med uporabniki in podporo uporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka preko spletne strani za pomoč, telefona ali podpore na daljavo.
 3. Nanosoft naročniku zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo funkcij v nan-u.
  Na vsako javljeno napako se bo nanosoft odzval najkasneje v roku 8 ur, pri čemer se upošteva izključno čas, ko nanosoft nudi podporo uporabnikom.
 4. Nanosoft bo o možnih rešitvah obvestil uporabnika.

Omejitev odgovornosti nanosoft (X.)

 1. Uporabniki in naročniki se strinjajo, da uporabljajo programsko rešitev nan, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko programske rešitve nan, na lastno odgovornost.
 2. Celotna odgovornost nanosoft za kakršenkoli škodni primer je omejena z zneskom naročnine, ki ga je naročnik plačal za uporabo programske rešitve nan za mesec, v katerem je nanosoft obvestil o škodnem primeru. nanosoft, njegovi distributerji, prodajalci ali dobavitelji ne odgovarjajo za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe programske rešitve nan oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, če je bil nanosoft seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena): prenos virusov, okvaro strojne opreme, napake v povezavi, zlorabo ali krajo uporabniške identitete.
 3. V nobenem primeru nanosoft ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je uporabnik ali naročnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v nan-u ali povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.
 4. Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, glede katerih so objavljene informacije v nan-u, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

Zbiranje in varstvo osebnih podatkov (XI.)

Programska rešitev nan je namenjen vodenju poslovnih in računovodskih podatkov poslovnih subjektov in za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov.

Kljub temu se v Nan-u zaradi identifikacije Uporabnikov in komunikacije z Uporabniki vodijo naslednji osebni podatki:
(1) serijska številka in izdajatelj digitalnega potrdila Uporabnika
(2) elektronska pošta Uporabnika
(3) naziv uporabnika

Nanosoft bo zbiral, vodil, obdeloval in uporabljal osebne podatke v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal le za naslednje namene:
(1) za identifikacijo uporabnikov ob registraciji v programsko rešitev nan in identifikacijo uporabnikov ob vsakokratni uporabi programske rešitve nan z namenom, da bi uporabnikom, naročnikom in organizacijam zagotavljal višjo stopnjo varnosti in verodostojnosti podatkov v nan-u ter zaupanja vreden način komunikacije s podporo uporabnikom in/ali drugimi uporabniki preko programske rešitve nan
(2) za omogočanje dodatnih, za osnovno uporabo programske rešitve nan neobveznih funkcij nan ali funkcij v zvezi z uporabniškim profilom (npr. za menjavo gesla uporabnika za vstop v nan)
(3) za obveščanje uporabnikov s strani podpore uporabnikom v primeru, ko nanosoft presodi, da je taka komunikacija z uporabniki učinkovitejša ali primernejša kot komunikacija preko sistema »Zahteve po pomoči«
(4) za obveščanje uporabnikov, naročnikov ali organizacij s strani nanosoft-a, npr. v zvezi s produkti in storitvami nanosoft zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev izrecno dovoljuje, da nanosoft zbira in obdeluje osebne podatke v obsegu in za namene, kot je določeno s to točko splošnih pogojev.

Varovanje podatkov (XII.)

 1. Nanosoft bo uporabil vse razumne ukrepe, da bo zaščitil podatke, ki se hranijo v nan-u, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb.V zvezi s tem nanosoft zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. nanosoft bo zagotavljal redundantno hranjene podatkov.V primeru kakršnegakoli izpada se nanosoft obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom.
 2. Nanosoft lahko razkrije podatke o uporabniku ali naročniku, ki so shranjeni v nan-u, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.
 3. Uporabnik lahko prenese podatke iz programske rešitve nan v obsegu in obliki, ki jo omogočajo funkcije nan. Po naročilu naročnika ali zastopnika poslovnega subjekta lahko podatke poslovnega subjekta prenese nanosoft iz programske rešitve nan proti plačilu storitve skladno s cenikom.

Preizkusna različica programske rešitve nan (XIII.)

 1. Programska rešitev nan je uporabnikom na voljo tudi v obliki preskusne različice, imenovane tudi »demo nan«. Tudi za preskusno različico veljajo ti splošni pogoji, pri katerih se smiselno upoštevajo naslednje lastnosti preizkusne različice:
  (1) preizkusna različica za identifikacijo uporabnika je za vse uporabnike enaka
  (2) v preizkusni različici se ne izbira vrste licence
  (3) za preizksuno različico se ne plačuje naročnine in je brezplačna
  (4) v preizkusni različici ni dovoljeno voditi dejanskih podatkov poslovnih subjektov in/ali izkoriščati funkcij nan za namene podpore poslovanja poslovnih subjektov
  (5) ob registraciji uporabnikov v programsko rešitev nan se z namenom preizkušanja programske rešitve nan samodejno pripravijo vzorčni podatki izmišljenega poslovnega subjekta, pri čemer so ti podatki so dostopni največ 30 dni po registraciji in jih lahko po preteku tega časa nanosoft brez vnaprejšnjega opozorila trajno izbriše
  (6) za preizskuno različico programske rešitve nan nanosoft ne zagotavlja pogojev, ki sicer veljajo za programska rešitev nan, kot so definirani v teh splošnih pogojih v poglavjih »delovanje programske rešitve nan«, »skladnost programske rešitve nan z zakonodajo in nadgrajevanje«, »pomoč uporabnikom« in »varovanje podatkov«

Informativna ponudba (XIV.)

Obiskovalec spletne strani nanosoft.si lahko prek spletnega obrazca pošlje povpraševanje oziroma naroči informativno ponudbo. Za izdelavo informativne ponudbe je potrebno vnesti veljavne podatke podjetja. Povpraševanje oziroma informativna ponudba je za stranko nezavezujoča in ne pomeni naročila storitve.

Veljavnost in spreminjanje splošnih pogojev (XV.)

 1. Nanosoft objavi veljavne Splošne pogoje in/ali spremembe Splošnih pogojev na spletni strani www.nan.si. Vsak uporabnik lahko od nanosoft zahteva, da mu omogoči vpogled v splošne pogoje, ki so veljali v določenem časovnem obdobju in sedaj ne veljajo več, ampak samo za obdobje po datumu registracije uporabnika.
 2. Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem, ki ga določi nanosoft. Splošni pogoji in spremembe splošnih pogojev morajo biti objavljene najmanj 8 dni pred pričetkom njihove veljave.
 3. Nanosoft ima pravico sam enostransko spreminjati splošne pogoje ter spremembe splošnih pogojev objaviti na način, kot je določen v točki 1.

Kršitev splošnih pogojev in odpoved licenčne pogodbe (XVI.)

 1. Če Uporabnik krši splošne pogoje, lahko nanosoft zatem, ko je o kršitvi opozoril uporabnika, uporabniku onemogoči uporabo programske rešitve nan.
 2. Če naročnik, organizacija ali katerikoli uporabnik, ki koristi licenco naročnika, krši splošne pogoje, lahko nanosoft zatem z naročnikom enostransko in brez odpovednega roka prekine licenčno pogodbo.

Prenehanje pogodbe (XVII.)

 1. Katerakoli pogodbena stranka lahko kadarkoli z enomesečnim odpovednim rokom s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe.
 2. Za pisno obvestilo iz prejšnje točke se šteje odpoved poslana s priporočeno pošto ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 3. V primeru odpovedi pogodbe nobeden uporabnik ne bo mogel koristiti funkcij nan, ki jih je uporabljal na podlagi pogodbe o vzdrževanju.
 4. Nanosoft si pridržuje pravico, da po preteku 60 dni po prekinitvi pogodbe z Naročnikom, izbriše vse podatke naročnika in organizacij naročnika. Ob prekinitvi pogodbe nanosoft po e- pošti obvesti naročnika o brisanju podatkov.

Končne določbe (XVIII.)

 1. Za razlago splošnih pogojev in v primeru, da določenega vprašanja splošni pogoji ne urejajo, se uporabi pravo Republike Slovenije.
 2. Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki poskušali reševati sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, rešuje spore pristojno sodišče v Ljubljani.
 3. Ti splošni pogoji veljajo od 01.12.2015.